10 tháng năm 2020, giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc dự kiến đạt 67%

Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 | 14:0:21

Dự kiến đến ngày 31-10, vốn ngân sách nhà nước giải ngân được hơn 283.100 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Trong đó, vốn trong nước giải ngân được hơn 264.500 tỷ đồng; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước là gần 18.600 tỷ đồng. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 18.637,8 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn bổ sung ngoài kế hoạch giải ngân được hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch bộ, ngành, địa phương giao bổ sung.

Về chi thường xuyên, dự kiến đến ngày 31-10, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 770.086 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Theo báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tai-chinh/981972/10-thang-nam-2020-giai-ngan-von-dau-tu-qua-kho-bac-du-kien-dat-67