BHXH tỉnh Bình Thuận: Xây dựng một nền công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện

Thứ tư, ngày 7 tháng 11 năm 2018 | 14:28:7

Trên cơ sở Nghị quyết số 19/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam về cải cách hành chính, BHXH tỉnh Bình Thuận đã tích cực, chủ động thực hiện cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Xây dựng môi trường làm việc trong sạch, thân thiện, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Theo đó, đã thực hiện các nội dung thi đua chuyên đề như “Xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá”; “Mỗi công chức, viên chức (CCVC) là một thông tin viên vừa hồng, vừa chuyên”…

Cùng với thực hiện phong trào thi đua, mỗi CCVC BHXH tỉnh phải quán triệt và thấm nhuần sâu sắc nội dung Quyết định số 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam; Chỉ thị số 3677/CT-BHXH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam.

Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính  tại bộ phận “Một cửa” của BHXH tỉnh

Tại Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2018, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Xuân Toan đã chỉ đạo: “Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các phòng nghiệp vụ quán triệt sâu kỹ Quyết định số 889/QĐ-BHXH và Chỉ thị số 3677/CT-BHXH của BHXH Việt Nam đến từng nhân viên. Yêu cầu mỗi CCVC phải nêu cao đạo đức, văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ; trong xử lý công việc phải linh hoạt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phải vì nhân dân mà phục vụ; khi làm việc với đơn vị phải niềm nở, ân cần, chu đáo; cán bộ tiếp xúc trực tiếp với người dân phải có trình độ năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, có năng khiếu để giải quyết công việc hiệu quả; nhắc nhở, xử lý những cán bộ có hành vi vi phạm đạo đức công vụ để giữ vững hình ảnh của Ngành BHXH”.

Với quan điểm, lấy con người là trung tâm, cải cách từ con người, vì thế đội ngũ cán bộ, CCVC được xem là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của công cuộc cải cách hành chính. BHXH tỉnh luôn coi trọng, ưu tiên xây dựng các chuẩn mực về văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ của người cán bộ, CCVC, coi văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ là yếu tố cốt lõi bảo đảm cho hoạt động thực thi công vụ và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, hướng tới một nền công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện./.

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam