Ban Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tại Hà Nội

Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017 | 20:11:39

Chiều 20-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy dẫn đầu về khảo sát việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của thành phố.

Việc khảo sát để Ban Dân vận Trung ương đánh giá thực chất, có căn cứ xây dựng các đề án theo yêu cầu của Trung ương nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt hơn nữa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Thành ủy Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố xuống cơ sở đẩy mạnh thực hiện, tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng hệ thống chính trị. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tôn trọng. Nhân dân đã bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến đời sống ở khu dân cư như: Xây dựng quy ước làng văn hoá, khu phố văn hoá, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm, xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở…

Năm 2016, Thành ủy đã thành lập 10 đoàn giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2017, Thành ủy lập 5 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính; việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”… Cùng với đó, việc thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ góp phần làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, công tác điều hành, quản lý, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, mang lại bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vẫn còn một số hạn chế. Một số cơ sở chưa coi trọng và quan tâm đúng mức việc tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ; chưa bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Sự phối kết hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thiếu chặt chẽ…

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu, làm rõ những vấn đề quan tâm. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác.
 
 
  Theo Quốc Bình/ Hà Nội Mới