Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019 | 14:14:12

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản 85-HD/BTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, với mục đích tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản 85-HD/BTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018-2020.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, danh nhân văn hoá thế giới, Người cũng là một nhà báo xuất sắc, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, danh nhân văn hoá thế giới, Người cũng là một nhà báo xuất sắc, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Công tác tuyên truyền về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đặc biệt chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, địa phương...; Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng; Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ (2/9); tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu cấp Trung ương để tạo sức lan tỏa trong toàn quốc. Năm 2019, tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người; Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội... 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cụ thể như sau: Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể về phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; giới thiệu, tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hiệu quả; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (có thể thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương) để xây dựng chương trình tuyên truyền gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị, bảo đảm sức thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp), phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi ít nhất 1 tuần/lần. Các đài phát thanh - truyền hình khác của Trung ương và địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần.

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề... để đăng, phát thường xuyên, liên tục. Nội dung chương trình cần bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

Vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ (2/9), tất cả các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm về nội dung này; tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến, tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Minh Nguyệt/ Báo Công luận