Đồng hành cùng doanh nghiệp

Bến Tre: Triển khai các giải pháp hỗ trợ tham gia BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, xã bãi ngang

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 8382/UBND-KGVX về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ tham gia BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình thuộc xã bãi ngang.

UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị triển khai như sau:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để có BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, người dân thuộc xã bãi ngang theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1590-CV/TU của Tỉnh ủy.

- Tăng cường vận động xã hội hóa (tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng chung tay thực hiện) đồng thời vận động người dân tự mua BHYT.

- Sở Tài chính cân đối ngân sách nhà nước để hỗ trợ.

- Khi hỗ trợ mua BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, người dân thuộc xã bãi ngang chú ý đảm bảo tính liên tục về thời gian tham gia.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam