Bộ Nội vụ: Sẽ có Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn

Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 | 14:6:8

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 20.1, thông tin về việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - cho biết, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đã được HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thì tiếp tục thực hiện.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, đối với các địa phương (13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND) thì tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương vẫn chủ động thực hiện việc sắp xếp các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cần được tổ chức thí điểm để đánh giá, tổng kết và đưa ra mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để tránh xáo trộn lớn, hiện nay Bộ Nội vụ đang tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị 2 nội dung liên quan đến việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện.

Về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn: Chính phủ ban hành riêng Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành các Nghị định và Nghị quyết nêu trên.

Ngày 27.11.2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 5898/BNV-TCBC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thời hạn đăng ký trước ngày 15.12.2019.

Tiếp theo, ngày 31.12.2019 Bộ Nội vụ có Văn bản số 6670/BNV-TCBC (lần 2) gửi các địa phương. Tính đến ngày 6.1.2020, có 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Nội vụ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị và sắp xếp các sở, ngành nói riêng đều nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc đăng ký thí điểm của các địa phương để làm cơ sở cho việc Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Để bảo đảm tỷ lệ thí điểm hợp lý, có tính đến yếu tố vùng miền để sau thời gian thực hiện thí điểm sẽ báo cáo tổng kết. Từ đó đánh giá và đề xuất chính thức mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức thống nhất trong cả nước.

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất và trình Chính phủ tiếp tục cho các địa phương duy trì tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quy định thí điểm và sẽ được đánh giá, tổng kết theo thời hạn quy định tại Nghị quyết thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn khi được Chính phủ ban hành.

Trong năm 2020 Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa tới bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo: Phạm Đông/ Báo Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/bo-noi-vu-se-co-nghi-quyet-thi-diem-hop-nhat-cac-co-quan-chuyen-mon-779825.ldo