Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019 | 20:55:48

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ảnh: T.T

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Ảnh: T.T

Ngày 21.8, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 3999/KH-BNV thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của các đơn vị, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng phục vụ nhân dân, tổ chức và các cơ quan; niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, Cổng Thông tin điện tử nhằm minh bạch hoạt động của Bộ Nội vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở, xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo kế hoạch hàng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo quy định.

Đáng lưu ý, Kế hoạch này đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo Thùy Linh/ Lao động