Bước chuẩn bị quan trọng tiến tới đại hội XIII của Ðảng

Thứ sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 | 15:11:30

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm theo dõi: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Bước chuẩn bị quan trọng tiến tới đại hội XIII của Ðảng

Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Ðảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta. Dự báo những năm sắp tới, thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Ðảng, toàn dân tộc.

Ðây là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Ðảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, Trung ương đã tập trung thảo luận làm sâu sắc các nội dung về kết quả tổng kết công tác nhân sự Ðại hội XII; về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự phải trên tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Ðảng, đặt sự nghiệp chung của Ðảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền…

Xác định bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Trung ương đã tập trung thảo luận, xem xét, quyết định và thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như: Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là cơ cấu, số lượng đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, dự kiến ngày bầu cử…

Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng toàn quốc các Ðại hội gần đây, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trung ương cho rằng điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Ðại hội Ðảng toàn quốc như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại các phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Trung ương đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII theo đúng quy định của Ðảng.

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác được phân công. Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, thẳng thắn, giữ vững nguyên tắc, chế độ làm việc, chân thành và cầu thị. Trung ương hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Trung ương về những việc còn chưa làm được.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị "các đồng chí Ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Ðại hội XII, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. Ðặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng".

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng là bước chuẩn bị hết sức quan trọng bảo đảm Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

Theo báo Nhân Dân

https://nhandan.com.vn/chinhtri/xa-luan/item/44473602-buoc-chuan-bi-quan-trong-tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-%C3%B0ang.html