CV số 11/ CV-HNBVN V/v Lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí theo QĐ số 558 QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 17:44:15

CV số 11/ CV-HNBVN V/v Lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí theo QĐ số 558 QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây