CV số 83/ CV-HNBVN V/v tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 | 21:33:23

CV số 83/ CV-HNBVN V/v tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới xem tại đây