Cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 | 9:18:32

Từ năm 2018, tiền đóng BHXH sẽ phải dựa trên tổng lương của người lao động. Theo đó, cách xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 đối với lao động trong doanh nghiệp được tính cụ thể như sau:

a. Đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Từ ngày 01/01/2018, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (hệ số) và các khoản phụ cấp chức vụ (hệ số), phụ cấp thâm niên vượt khung (%), phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) (%)  trên cơ sở mức lương cơ sở do Nhà nước quy định từng thời kỳ.

b. Đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

- Căn cứ quy định tại Luật BHXH 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ  - CP, Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH, Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH, Thông tư số 23/2015/TT- BLĐTBXH,... Trong đó:

- Mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

- Phụ cấp lương; Các khoản bổ sung khác.

- Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu... mức hưởng sẽ cao hơn.

- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

- Tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

Người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%;

Người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường./.

Hồng Hà