Chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị phá sản còn nợ tiền đóng BHXH

Thứ tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021 | 17:35:58

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 7/9/2021 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị SDLĐ phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.

Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ đã đủ các điều kiện bao gồm cả điều kiện về thời gian đã thực đóng vào quỹ BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) tại các đơn vị SDLĐ phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. Cụ thể:

Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, NLĐ có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH năm 2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 3, Điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định NLĐ chưa hưởng chế độ, thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm NLĐ sinh con, nhận nuôi con nuôi.

Về chế độ hưu trí, cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với NLĐ đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung, thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng thời, xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho NLĐ kể từ thời điểm hưởng.

Về giải quyết hưởng BHXH 1 lần, đối với người hưởng theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014: Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và NLĐ có yêu cầu sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH 1 lần.

Việc giải quyết hưởng bổ sung BHXH 1 lần khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm đ Khoản này. Đối với người hưởng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014 mà thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm, thì giải quyết như đối với trường hợp tại Điểm a Khoản này.

Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, thì giải quyết như đối với trường hợp tại Điểm a Khoản này. Việc xác định NLĐ sau 1 năm nghỉ việc để làm cơ sở xem xét điều kiện hưởng BHXH 1 lần theo Nghị quyết số 93/2015/QH13, căn cứ vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi NLĐ đề nghị hưởng BHXH 1 lần.

Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho NLĐ, chưa giải quyết hưởng BHXH 1 lần đối với trường hợp có thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH mà đủ 20 năm trở lên, trừ trường hợp quy định tại các Điểm b, c, Khoản 1, Điều 60 Luật BHXH năm 2014.

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ, thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung. Trường hợp NLĐ tiếp tục có nguyện vọng hưởng BHXH 1 lần, cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định của Điều 63 Luật BHXH 2014 về điều chỉnh tiền lương tại thời điểm giải quyết điều chỉnh và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian hưởng đã được tính bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho NLĐ.

Về chế độ tử tuất, giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân khi NLĐ có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật BHXH năm 2014; hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại Khoản 1, Điều 80 Luật BHXH năm 2014 (thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH).

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân khi NLĐ có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật BHXH năm 2014, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 68 Luật BHXH năm 2014.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian thực đóng BHXH (không bao gồm thời gian nợ BHXH bắt buộc) các trường hợp sau: NLĐ chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 1, Điều 69 Luật BHXH năm 2014 (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH); NLĐ có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Luật BHXH năm 2014. NLĐ có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) mà thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Luật BHXH năm 2014.

Như vây, việc triển khai thực hiện Công văn số 2082/BHXH-CSXH sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi về BHXH cho NLĐ tại các đơn vị SDLD phá sản không đóng đủ tiền đóng BHXH. Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ ở các đơn vị phá sản, để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam