Chỉ thị 43-CT/TW- Kim chỉ nam cho hoạt động Hội trong tình hình mới Bài 6: Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái: Chủ động tham mưu, quán triệt quyết liệt

Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 | 16:30:17

Ngay sau khi Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới được ban hành, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực tham mưu với Tỉnh ủy trong việc quán triệt Chỉ thị.

Chỉ sau 10 ngày, Tỉnh ủy đã có Công văn số 2199-CV/TU ngày 18/4/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư. Đây là đòn bẩy, là động lực, sức mạnh, tạo điều kiện thuận lợi thậm chí là “cần câu” cho các hội viên nhà báo, cơ sở Hội phát huy, phát triển hơn nữa.

Chung một tinh thần, chung một ý chí

Đó là điều có thể thấy được trong cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh khi ông trao đổi về vấn đề quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nhờ vào tính chủ động, kịp thời tham mưu của HNB tỉnh mà Tỉnh ủy đã triển khai ngay buổi quán triệt và có Công văn số 2199-CV/TU ngày 18/4/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng chức năng vai trò. Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí của tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ người làm báo; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông và các sở, ngành có liên quan, thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa vai trò, vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội theo quy định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bức cờ thêu với dòng chữ: Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Sáng tạo. Ảnh: Báo Yên Bái  

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bức cờ thêu với dòng chữ: Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Sáng tạo. Ảnh: Báo Yên Bái  

Còn với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cũng được yêu cầu duy trì tổ chức giao ban báo chí định kỳ để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí. Đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định...

Có thể nói rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HNBVN trong tình hình mới dường như đã được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ rất thiết thực, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan. Đặc biệt, những chỉ đạo rõ ràng, quyết liệt của Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho thấy sự tin tưởng, coi trọng vai trò, vị trí của Hội Nhà báo tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ trên tinh thần bám sát chỉ đạo

Đặc biệt, trên tinh thần coi trọng đó, đối với Hội Nhà báo tỉnh, Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị người làm báo và hội viên. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên; vận động, kết nạp, phát triển số lượng hội viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội...

Bên cạnh đó, cũng trên tinh thần của Chỉ thị 43-CT/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng đã có những chỉ đạo rất cụ thể tới HNB tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về hoạt động báo chí và quản lý báo chí; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, nêu cao bản lĩnh người làm báo cách mạng, xây dựng đội ngũ người làm báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, xây dựng hình ảnh người phóng viên có tâm huyết, có ý thức, trách nhiệm xã hội sâu sắc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí chỉ đạo thông báo chí đúng định hướng, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Hội Nhà báo tỉnh với các cơ quan báo chí trong tỉnh và đại diện cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trước mắt là tuyên truyền đậm nét về thành công Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái, tiêu cực, thông tin xấu độc; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và cùng tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, những vấn đề nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự thống nhất trong xã hội, đồng thuận trong nhân dân. 

Từ đó, trên hoạt động thực tế, Hội Nhà báo tỉnh đã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái. Các cơ quan báo chí, mỗi người làm báo phải không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số, tiến tới xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện với đội ngũ phóng viên đa năng, có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tinh thần năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo…

Nói về trăn trở trong việc triển khai Chỉ thị 43-CT/TW tại cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Yên Bái Nguyễn Xuân Cảnh cho biết: Chúng tôi nghĩ rằng chỉ thị 43-CT/TW rất tốt cho HNB cơ sở nói riêng, cũng như hoạt động của HNBVN nói chung. Nhưng chúng tôi mong muốn, thời gian tới HNBVN có sự tham mưu cụ thể hóa, chi tiết, với từng công việc chứ không mang tính chất chỉ đạo chung. Từ Chỉ thị 43-CT/TW đến thực tế phải thật sự phù hợp với tình hình của các cấp HNB tỉnh thì từ đó chỉ thị mới sớm đi đến được với các hội viên,nhà báo một cách hiệu quả nhất.

Theo Sông Mây/ NB&CL

https://congluan.vn/bai-6-hoi-nha-bao-tinh-yen-bai-chu-dong-tham-muu-quan-triet-quyet-liet-post114891.html