Chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác hải sản

Thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018 | 21:38:23

Bộ Tài chính vừa có ý kiến tham gia vào Tờ trình và dự thảo Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN&PTNT) bổ sung tại Tờ trình và Đề án các nội dung đánh giá theo kiến nghị của Bộ Tài chính để có đủ căn cứ, thông tin một cách hệ thống phục vụ cho việc xem xét, phê duyệt Đề án.

Đặc biệt, cần xác định rõ các chính sách hỗ trợ chỉ là bước đầu và có lộ trình phù hợp giảm dần hỗ trợ; về lâu dài cần thực hiện theo nguyên tắc thị trường để doanh nghiệp, người dân tự hạch toán chi phí, lựa chọn phương pháp, công nghệ đánh bắt, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm phù hợp, tổ chức quản lý bảo đảm hiệu quả và có thể cạnh tranh được trên thị trường nước ngoài.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, Bộ Tài chính đã có góp ý cho rằng, trong bối cảnh cân đối ngân sách trung ương khó khăn, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT rà soát, xác định cơ cấu các nguồn vốn, trong đó chi hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương, còn lại là từ ngân sách địa phương và đóng góp của doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã khai thác hải sản tham gia Đề án, đóng góp của các hội nghề nghiệp; huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Đồng thời, rà soát, xác định phần ngân sách nhà nước lồng ghép với các Chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác; thể hiện rõ trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ và tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.

Đối với phần vốn ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp thực hiện Đề án, Bộ Tài chính đề nghị xác định rõ chi tiết chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và theo nguồn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương. Do ngân sách trung ương khó khăn nên đề nghị xem xét, áp dụng nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

Tại lần tham gia ý kiến này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn 12293 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại công văn số 10831/VPCP-NN ngày 12/10/2017: Rà soát dự toán kinh phí đảm bảo hợp lý và phù hợp với khả năng cân đối của NSNN; xác định rõ nguồn kinh phí hỗ trợ, trong đó xác định rõ phần ngân sách nhà nước và phần từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Được biết, trước đó, Bộ Tài chính đã có 2 văn bản tham gia ý kiến, theo đề nghị của Bộ NN&PTNT và Văn phòng Chính phủ.

Theo Thùy Linh/ Báo Hải Quan