Đảng Cộng sản Việt nam mãi mãi trường tồn cùng dân tộc

Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017 | 23:26:8

Sự phát triển của xã hội loài người trải qua 5 phương thức sản xuất tương ứng với 5 hình thái kinh tế xã hội.Đây là quy luật phát triển tất yếu,là chân lý khách quan không thể phủ định.Khi chưa có Chủ nghĩa xã hội (CNXH)trên thực tế thì chân lý này được các nhà khoa học,triết học luận giải trên cơ sở phân tích những mâu thuẩn nội tại của Chủ nghĩa tư bản(CNTB).Và khi thế giới xuất hiện một hệ thống Xã hội Chủ nghĩa thì vấn đề tất yếu của một hình thái kinh tế xã hội thay thế CNTB càng được sáng tỏ.Ngay cả khi CNXH ở đông âu và Liên xô sụp đổ thì quy luật cơ bản nói trên vẫn tồn tại trong nhận thức của hàng tỷ người trên trái đất.

Thế giới đã trải qua 100 năm lịch sử kể từ Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga thành công. CMTM là một cuộc cách mạng làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Từ ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và CMTM, một trăm năm qua, nhân loại đã trổi dậy hàng trăm cuộc đấu tranh với quy mô lớn của Nhân dân các dân tộc thuộc địa, người lao động bị áp bức bóc lột vùng lên chống lại sự nô dịch, cường quyền của Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

CMTM đã mở ra một thời đại mới thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. Sự xuất hiện một hệ thống các nước XHCN cùng với trào lưu đấu tranh vì độc lập dân tộc, hoà bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội đã làm cho CNTB phải điều chỉnh quan hệ sản xuất, chính sách xã hội, do đó CNTB đã tạm thời hoá giải được mâu thuẩn đối kháng nội tại .Và cũng nhờ có những điều chỉnh đó mà CNTB đã có bước phát triển mạnh, tạo được nhiều thành tựu cho quá trình tiến bộ của văn minh nhân loại.

Bên cạnh đó, CNXH mới ra đời, tuy giành được nhiều thắng lợi huy hoàng, thành công vang dội trong đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho các dân tộc thuộc địa, “đưa người nô lệ thành người tự do” và tạo ra được nhiều thành tựu mới chinh phục thiên nhiên, giải phóng sức lao động của con người, củng cố địa vị mới của giai cấp công nhân và người lao động...

Nhưng do trải bước trên con đường mới, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, nhiều vấn đề còn mang tính thử nghiệm, cùng với sự nóng vội, bệnh chủ quan duy ý chí và giáo điều, vì thế, các Đảng cộng sản đã gặp những sai lầm nghiêm trọng trong tổ chức xây dựng mô hình xã hội mới.

Có thể nói 100 năm qua, Chủ nghĩa xã hội ra đời và thắng thế, nhưng do những sai lầm của đảng cộng sản, CNXH Đông Âu và Liên Xô sụp đổ sau hơn 73 năm xây dựng, hệ thống CNXH tan rã và đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Ngược lại, CNTB đứng trước nguy cơ bị CNXH lấn át đã hồi sinh, khắc phục được hạn chế, khuyết tật,...và giờ đây đang thịnh hành thế giới.

Từ thực tại nói trên, thế giới ngày nay,bên cạnh bao lớp người nhận thức rõ quy luật khách quan, thừa nhận và trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, khẳng định giá trị nguyên vẹn của CMTM, khẳng định tương lai của nhân loại không thuộc về CNTB, còn bao lớp người khác đã phản bác Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tin vào sự bền vững của CNTB...

Ở nước ta, nhờ có CMTM và Chủ nghĩa Mác Lê Nin soi sáng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong gần 90 năm qua Nhân dân ta đã làm nên nhiều sự kiện chấn động thế giới, đất nước ta đã trải qua một thời kỳ bi tráng, oanh liệt chưa từng có trong lịch sử dân tộc.

Từ một nước thuộc địa, chìm đắm hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến hà khắc, nhân dân ta từ cảnh mất nước, sống cuộc đời nô lệ lầm than, cực khổ trăm bề đã theo Đảng, Bác Hồ vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Những sự kiện vang dội thế giới, những thắng lợi huy hoàng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng với những thành tựu đổi mới mà nhân dân ta đã giành được đã làm nên một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền và lớn mạnh,cùng nhịp bước với nhiều nước đang phát triển.

Tuy nhiên, sự ngiệp xây dựng đi theo con đường XHCN ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta đã có bài học về nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô. Chúng ta đã đã tổng kết 30 năm đổi mới, thấy rõ thành tựu và những bài học thực tiễn về sự yếu kém trong bước đường đi lên. Đối chiếu với mục tiêu  xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,có thể nói bên cạnh trái ngọt của sự nghiệp đổi mới,chúng ta chưa mấy thành công trong xây dựng mô hình CNXH ở nước ta.

Chưa mấy thành công ở đây biểu hiện rõ nét nhất là sự công bằng, dân chủ trong xã hội và đạo đức con người gần đây có những biến thái phức tạp, mà Đảng ta đã nêu ra các khái niệm: Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và trong bộ máy nhà nước.

Sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá cùng với sự phát triển của nạn tham nhũng, đã làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và thể chế chính trị hiện thời.

Để góp phần chống suy thoái, tham nhũng, diệt trừ “giặc nội xâm” ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ đe doạ đến tồn vong của chế độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của TƯ IV khoá XII của Đảng,hơn lúc nào hết chúng ta phải ngẫm lại các bài học lịch sử, các sai lầm, thiếu sót, sơ hở cùng với những khó khăn, khủng hoảng hiện nay để quyết tâm đi lên theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.Cán bộ đảng viên của Đảng cần nhận thức rõ những vấn đề cơ bản sau đây:

•        Đảng nhà nước là phạm trù lịch sử,dân tộc mới trường tồn mãi mãi

•        "Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân","dễ trăm lần không dân  cũng chịu,khó vạn lần dân liệu cũng xong". Bài học lấy dân làm gốc là bài học lớn nhất,xuyên suốt nhất trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

•        Nước ta là nước độc lập, Nhà nước ta là Nhà nước của dân,do dân,vì dân. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.Nước độc lập mà dân không hạnh phúc thì ý nghĩa của độc lập không còn.

•        Cán bộ là"công bộc" của dân. Dân bầu cán bộ lên,Đảng cử cán bộ ra nắm giữ trọng trách để phục vụ nhân dân chứ không phải để hành dân,o ép dân,áp bức dân

•        Cán bộ đã tham nhũng, suy thoái mà không thấy được trách nhiệm,không thấy hết lỗi lầm thì cần thanh lọc khỏi đảng và bộ máy nhà nước.

•        Dân chủ là bản chất của chế độ.Thực chất dân chủ,thực sự dân chủ thì chế độ mới tồn tại và phát triển.Mất dân chủ,dân chủ hình thức là mất chế độ.

•        Để chống được tha hoá,suy thoái,tham nhũng,lảng phí...cần phải giám sát kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

•        Công khai minh bạch là một biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng lãng phí,lợi ích nhóm,tự diễn biến,tự chuyển hóa.

Như vậy, Đảng muốn trường tồn cùng dân tộc, giữ vững vai trò sứ mệnh lịch sử của mình, không để đời sau, thời đại sau phán xét hạ bệ, Đảng cần phải có quyết tâm không gì ngăn cản nổi để biến những vấn đề cơ bản nói trên thấm vào máu của từng cán bộ, đảng viên của Đảng. Đồng thời,Đảng cần phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân để biến các nghị quyết của mình thành hiện thực cuộc sống.

Chúng ta không thể để một đảng lớn lên, ra đời với bao ý tưởng tốt đẹp, với bao thành công huy hoàng, đem lại lợi ích hầu hết cho số người sống trong xã hội lại bị người đời sau phán xét, phủ định. Chúng ta không thể để sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN của 90 triệu người dân nỗ lực thực hiện lại để cho vài triệu người phá hoại. Chúng ta không thể để sự nghiệp vinh quang của gần 4 triệu đảng viên trung thành, tận tụy, tâm huyết phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng, vì hạnh phúc của nhân dân lại để cho một vài vạn đảng viên suy thoái, tha hóa làm sụp đổ chế độ.

Tiếp tục đi theo con đường CMTM, thấm nhuần Chủ nghĩa Mác Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, nhìn rõ những sai lầm, yếu kém, bất cập trong con đường đi lên theo định hướng XHCN, cùng sự đồng lòng của toàn dân tộc và sự tiếp sức của những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn chắc chắn Đảng ta sẽ được củng cố xây dựng vững mạnh và trường tồn cùng dân tộc.

Nguyễn Hòa Văn/Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam