Đảng trong lòng người dân biên giới An Giang - Kỳ 1: Xây dựng cột mốc trong lòng nhân dân ở tỉnh biên giới An Giang

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 16:40:41

An Giang thuộc khu vực Tây Nam Tổ quốc, có 100km đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, quán triệt, nhận thức sâu sắc, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng bộ, chính quyền An Giang đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, hợp lòng dân. Đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới

Tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Địa bàn biên giới An Giang có tổng dân số 49.935 hộ/209.387 nhân khẩu (chiếm gần 9,7% dân số toàn tỉnh), có 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng sinh sống. Đây là địa bàn đa tôn giáo, trong đó Phật giáo và Phật giáo Hòa hảo là 2 tôn giáo chiếm đa số. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, kinh tế-xã hội khu vực biên giới phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, thế trận biên phòng, quốc phòng toàn dân thế trận và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, điều kiện địa hình biên giới An Giang chủ yếu là đồng bằng, với nhiều đường mòn, hệ thống kênh, rạch chạy qua biên giới chằng chịt, thời tiết chia 2 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô) gây khó khăn đối với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ để chống phá ta. Hoạt động xâm nhập, phá hoại, vượt biên trái phép của các loại tội phạm, lợi dụng tôn giáo, dân tộc, buôn lậu gian lận thương mại... Đồng bào dân tộc có mối quan hệ 2 bên biên giới khá phức tạp; đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Một số đối tượng cực đoan trong một số tôn giáo thường có các hoạt động quá khích, dễ bị phần tử xấu lợi dụng.

Biên giới An Giang có nhiều đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới, có năm nước lũ dâng cao ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhất là công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, mua bán người...hoạt động qua lại biên giới trái phép diễn ra phức tạp. Các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền tăng cường xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ta. Đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, nhiều hộ dân không có đất sản xuất. Nhận thức của một số quần chúng thấp và lạc hậu dễ bị kẻ địch lợi dụng.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy An Giang, Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, đề ra Nghị quyết lãnh đạo, củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội từng giai đoạn. Xử lý các tình huống trên biên giới, tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới...

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” và xây dựng lực lượng Bộ độ Biên phòng tỉnh vững mạnh về mọi mặt, trước hết là về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng; đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt, tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên" theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường, thị trấn biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh và trên địa bàn biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và đơn vị; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” trong thế trận “Quốc phòng toàn dân” gắn với thế trận “An ninh nhân dân” vững mạnh.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: "Giải pháp then chốt đó là xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp 5 huyện, thị, thành phố biên giới và giữa các Chi, Đảng bộ các Đồn Biên phòng với Đảng ủy 18 xã, phường, thị trấn biên giới. Triển khai phân công giao nhiệm vụ cho 73 đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73/73 Chi bộ khóm, ấp biên giới. Triển khai 81 lượt cán bộ tăng cường cho các xã khó khăn khu vực biên giới, thường xuyên bám, nắm tình hình địa bàn. Qua đó đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của đảng viên được phân công, củng cố vững chắc hơn các chi bộ khóm, ấp biên giới, đồng thời, phân công 230 đảng viên, phụ trách 1.158 hộ gia đình ở khu vực biên giới, tham mưu cho cấp ủy địa phương bồi dưỡng và kết nạp được 902 đảng viên mới".

Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị của trung ương, tỉnh đã hình thành nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, được nhân rộng trên khu vực biên giới, như: “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới”... Hiện nay, có 5/15 cặp cụm dân cư kết nghĩa giữa các khóm, ấp của Việt Nam với các phum, sóc của Campuchia và 11 Đồn Biên phòng tuyến biên giới ký kết nghĩa với lực lượng Bộ đội Biên phòng Campuchia đối diện. Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc và 855/855 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới ký kết với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới. Xây dựng 21 hòm thư tố giác tội phạm ở các cụm tuyến dân cư trên khu vực biên giới, đồng thời mở đường dây nóng tố giác tội phạm tại 5 Đồn Biên phòng trọng điểm.  

Các Đồn Biên phòng đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố xây dựng 554 lượt chi bộ khóm (ấp), 820 lượt Tổ an ninh nhân dân, 470 lượt Tổ tự quản đường biên, cột mốc, 320 lượt Đội dân phòng, 120 lượt đơn vị dân quân, 116 lượt ban Mặt trận Tổ quốc xã, 350 lượt Chi đoàn khóm, ấp, 435 lượt Chi hội phụ nữ, 246 lượt Chi hội nông dân, 198 lượt Chi hội Cựu Chiến binh, 172 lượt Chi hội chữ thập đỏ... đảm bảo hoạt động thường xuyên, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, nhà nước, an tâm lao động sản xuất, gắn bó với biên giới, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc và phát triển.

Theo Bài, ảnh: HẠNH CHÂU/baoangiang.com.vn/

https://baoangiang.com.vn/dang-trong-long-nguoi-dan-bien-gioi-an-giang-ky-1-xay-dung-cot-moc-trong-long-nhan-dan-o-tinh-bie-a256781.html