Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”

Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017 | 19:3:38

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”.


Sáng 29/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020” (Giải thưởng). Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, báo cáo tóm tắt quá trình triển khai Giải thưởng thay mặt Bộ phận chuyên trách 05, đồng chí Vũ Việt Hùng đã nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 9/3/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động “Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau ba năm triển khai, tổng kết Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 129 tác phẩm văn học, nghệ thuật và 54 tác phẩm báo chí xuất sắc (tổng số là 183 tác phẩm); 24 đơn vị báo chí xuất bản và 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích về quảng bá.

Triển khai Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 01/7/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế Giải thưởng để tổ chức Giải thưởng. Giải thưởng được tổ chức trao giải làm hai đợt. Đợt 1 (dịp tháng 5/2013), Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao 136 giải, trong đó có 13 giải A, 45 giải B, 41 giải C và 37 giải khuyến khích cho tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả, cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động quảng bá.

Đợt 2 (dịp tháng 5/2015), Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao 238 giải, trong đó có 11 giải A; 59 giải B; 87 giải C; 81 giải khuyến khích (so với đợt 1 tăng 136 tác phẩm) gần gấp đôi về số lượng so với đợt 1.         

Sau khi Ban Chỉ đạo Giải thưởng tổ chức tổng kết, trao giải thưởng đợt 2 (tháng 5/2015), Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư kết quả hoạt động sáng tác quảng bá. Ngày 23/7/2015, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 11041-CV/VPTW gửi Ban Tuyên giáoTrung ương. Công văn ghi ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư: Đồng ý tiếp tục tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, bổ sung Quy chế Giải thưởng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật triển khai thực hiện.

Gần 10 năm qua, Cuộc vận động và Giải thưởng (hoạt động sáng tác quảng bá nói chung) đã thu được nhiều kết quả. Số lượng tăng lên sau mỗi đợt, chất lượng tác phẩm, công trình cũng được nâng lên, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm, xuất bản phẩm, công trình về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiều hơn. Giải thưởng đã thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, người làm báo, xuất bản, và các tầng lớp nhân dân tham gia; hoạt động sáng tác, quảng bá đã trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả yêu cầu của Ban Bí thư, làm sinh động, phong phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đời sống tinh thần của toàn xã hội.

Từ ngày 19/5/2015 đến nay, cùng với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tiếp tục được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo triển khai. Trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng, ban hành Quy chế Giải thưởng giai đoạn 2015-2020. Ngày 22/12/2015, Ban Chỉ đạo Giải thưởng có công văn số 9313- CV/BTGTW ngày 12/7/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục có công văn số 870-CV/BTGTW đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; các hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam khẩn trương gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Giải thưởng; gửi hướng dẫn đến ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam - thông báo đến các chi hội, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến, góp ý để bảo đảm Giải thưởng giai đoạn 2015-2018 diễn ra đúng với sự chỉ đạo của Ban Bí thư. Trong đó, cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Giải thưởng.

Về lộ trình xét chọn, thẩm định, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xét chọn tác phẩm, công trình, xuất bản phẩm có chất lượng tốt gửi về các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; gửi kết quả (kèm hồ sơ) xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động quảng bá về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành trong tháng 12/2017. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chấm sơ khảo trong tháng 01/2018, tổng hợp kết quả gửi về Bộ phận Thư ký của Ban Chỉ đạo chậm nhất là ngày 10/02/2018. Hội đồng Chung khảo tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo trong tháng 3/2018. Tháng 4/2018, Bộ phận 05 và Tổ Thư ký làm công tác tổng hợp, chuẩn bị khen thưởng; làm việc với các cơ quan liên quan chuẩn bị kịch bản, chương trình tổng kết, chương trình nghệ thuật biểu diễn, trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu đoạt giải cao tại lễ tổng kết, trao giải thưởng.

Bên cạnh đó, các hội đồng giải thưởng ở Trung ương cần nâng cao chất lượng, tăng số lượng, cơ cấu giải thưởng các tác phẩm sáng tác, chuyên trang, chuyên mục về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, khuyến khích và tăng hiệu quả công tác tuyên truyền. Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Bộ phận chuyên trách 05 làm việc với một số địa phương, cơ quan, đơn vị, hội để nắm tình hình triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá, tổ chức xét chọn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng. Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020” để thu hút, lôi cuốn được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia vào giải thưởng.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đề nghị cần thành lập Tổ thư ký, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng để tổng hợp kết quả sơ khảo, trình Hội đồng chung khảo, ghi chép thành văn bản kết quả thẩm định của Hội đồng chung khảo, trình Ban Chỉ đạo; giúp việc tổ chức tổng kết, trao giải thưởng.

Theo: Thu Hằng/ Tạp chí tuyên giáo