Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đề xuất mới nhất về tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội đã hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cả nhóm đối tượng là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Dự thảo đề xuất từ 1//1/2022, sẽ tăng 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 cho cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981 (gọi chung là cán bộ già yếu đã nghỉ việc).

Công thức tính trợ cấp hằng tháng của đối tượng này từ 01/01/2022 như sau: Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ 01/01/2022 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074.

Trong đó, với cán bộ hưu trí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, mức trợ cấp đang hưởng là 2,116 triệu đồng/tháng (theo Thông tư 09/2019/TT-BNV) dự kiến tăng lên mức 2,473 triệu đồng/tháng.

Với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, mức trợ cấp đang hưởng là 2,048 triệu đồng/tháng (theo Thông tư 09/2019/TT-BNV) dự kiến tăng lên mức 2,4 triệu đồng/tháng.

Với các chức danh còn lại, mức trợ cấp đang hưởng là 1,896 triệu đồng/tháng (theo Thông tư 09/2019/TT-BNV) dự kiến tăng lên mức 2,237 triệu đồng/tháng.

Nếu mức trợ cấp này sau khi điều chỉnh mà vẫn thấp hơn 2,5 triệu dồng/tháng thì được tăng thêm: 200.000 đồng/người/tháng với người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng trở xuống; Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/tháng/người với cá nhân có trợ cấp hằng tháng từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Dự thảo cũng nêu rõ cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 1/2022 so với tháng 12/2021 đối với các đối tượng được điều chỉnh được nêu tại Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP (Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn; Quân nhân; công an tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và đang hưởng trợ cấp hằng tháng…)như sau: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 01/2022 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 12/2021 x 1,074.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam