Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng tinh giản biên chế

Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 | 15:5:26

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế để phù hợp với những quy định mới tại Bộ luật Lao động sửa đổi và Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

ảnh 1

Cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn thủ tục cho người dân

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ cho hay, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP).

Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đã phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chủ động trong việc thực hiện tinh giản biên chế. 

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020). Cho nên, một số quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP không còn phù hợp.

Cụ thể, về đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành  nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp (Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

Theo Luật viên chức năm 2019, không còn quy định xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (bỏ cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực”).

Ngoài ra quy định về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi và tuổi tính trợ cấp hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: Quy định này được căn cứ vào quy định tuổi nghỉ hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, đến nay không còn phù hợp với Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể, Điểm a Khoản 1 Điều 219 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035; người lao động trong điều kiện đặc biệt (làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Từ các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức và Bộ luật Lao động năm 2019 là cần thiết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Phạm Phương/ ANTĐ

https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/de-xuat-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-doi-tuong-tinh-gian-bien-che/850887.antd