Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực lý luận chính trị, báo chí - truyền thông

Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021 | 16:27:25

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia (trực tiếp và trực tuyến): “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí truyền thông trong tình hình mới”.

Đề dẫn hội thảo nêu rõ, kế thừa quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông), làm cho đội ngũ cán bộ của nước ta không ngừng trưởng thành, góp phần tạo chuyển biến cả về lượng và chất trong công tác cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị.

Gần 120 bài tham luận và ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ đang công tác ở các cơ quan Trung ương, cơ sở đào tạo và các địa phương trong cả nước gửi đến, trình bày tại hội thảo đã nêu rõ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông; đưa ra những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông trong tình hình mới; chỉ rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông trong tình hình hiện nay.

Từ nhiều phương diện, Hội thảo đã tập trung làm rõ những đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo các ngành lý luận chính trị và báo chí - truyền thông dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng mạng lưới, hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, triển khai đề án mở mã ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị, xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực báo chí - truyền thông.

Hội thảo cũng nêu bật bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông trong tình hình hiện nay, đồng thời đưa ra những dự báo tình hình, xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông trong tình hình mới.

Nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lý luận chính trị và báo chí - truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh mới: trực tiếp gắn với trực tuyến, phương pháp đào tạo tích cực gắn với chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Hoàng Lâm/ Nhân dân

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/doi-moi-dao-tao-nguon-nhan-luc-ly-luan-chinh-tri-bao-chi-truyen-thong-671329/