Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp có cần cập nhật trong hồ sơ BHXH không?

Theo quy định tại Điều 27 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

1. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, gộp sổ bảo hiểm xã hội.

2. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng mà không cấp lại sổ trong trường thay đổi số CMND/CCCD.

Tuy nhiên, số CMND/CCCD là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Vì vậy dù không cần phải cấp lại sổ BHXH nhưng để thống nhất cơ sở dữ liệu trên toàn hệ thống, đề nghị người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) điều chỉnh bổ sung số CMND.

Nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội: nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam