Động lực mới để xây dựng và nâng tầm "con người Viettel"

Thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018 | 16:10:15

Phát triển và xây dựng "con người Viettel" theo cách của riêng mình luôn là nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong quá trình lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel).

Xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên thương trường

Đây là mục tiêu bao trùm, tổng quát, nhằm tạo ra nguồn lực mạnh mẽ, quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của tập đoàn, gắn với tạo dựng, lan tỏa thương hiệu Viettel ra toàn cầu; nhất là việc đẩy mạnh “5 chuyển dịch chiến lược”, xây dựng tập đoàn trở thành tổ hợp nghiên cứu sản xuất thiết bị; vươn lên tốp 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được xem là một "hướng mũi đột phá", là "con đường mới" của quá trình hiện thực hóa hệ thống tiêu chí năng lực, phẩm chất con người Viettel hiện tại, với những yêu cầu ngày càng cao hơn.

Đảng ủy tập đoàn xác định, việc triển khai cuộc vận động là một chủ trương, giải pháp đúng đắn, cần kíp, sáng tạo. Đó là sự kết hợp đồng thời giữa "xây""chống" trong xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên thương trường, hoàn thiện những giá trị cốt lõi của văn hóa Viettel trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và "tiến sâu, vươn rộng" ra thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây còn là cơ hội để vượt qua thách thức, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn của quá trình chuyển giao căn bản đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; khắc phục triệt để mọi biểu hiện có khuynh hướng tiêu cực về chính trị tư tưởng và tâm lý của đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel còn trẻ tuổi hiện nay.

Văn hóa Viettel hình thành Người Viettel

Tạo sự lan tỏa văn hóa Viettel tới cộng đồng

Để triển khai cuộc vận động có hiệu quả, Đảng ủy Tập đoàn Viettel chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động. Cơ quan chính trị tập đoàn chủ động tham mưu, xây dựng Kế hoạch số 436/KH-ĐU, triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch nghiêm túc, xác định rõ tiêu chuẩn cụ thể cho đảng viên, công nhân viên ở cơ sở đăng ký nội dung “làm theo” sát với chức trách, cương vị công tác và yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo từ Đảng ủy tập đoàn đến cấp ủy cơ sở được chú trọng. Thời gian qua, đội ngũ lãnh đạo các cấp ở Viettel đã thực sự tự giác gương mẫu thực hiện "3 cùng" để nắm bắt thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu những ý kiến của cơ sở; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đồng thời bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, để các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị phát triển.

 Chi nhánh Viettel Tuyên Quang tặng quà cho thiếu nhi trong hành trình “Viettel thắp lửa trái tim”.

Đảng ủy tập đoàn coi trọng thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thi đua quyết thắng trong và ngoài quân đội. Hơn thế, Viettel còn mang nội dung, tinh thần của cuộc vận động, cùng với tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh tuyên truyền, quảng bá đến với bạn bè trên thế giới, nhất là các quốc gia, các đối tác lớn của Viettel.

Tập đoàn Viettel cũng đặc biệt coi trọng thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và phần việc thiết thực để mỗi cán bộ, nhân viên Viettel có cơ hội trực tiếp thực hiện các ứng xử chuẩn mực đạo đức xã hội; hình thành và hoàn thiện phẩm chất nhân cách quân nhân cách mạng trong hoạt động thương trường. Đây cũng là một cách làm cho văn hóa Viettel lan tỏa đến cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam mới - cao hơn về trí tuệ và tầm nhìn, tốt hơn về tư chất, cốt cách và thể chất./

Tùng Lâm/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam