Dự án hồ chứa nước Ka Pét phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 | 15:32:19

Thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp thứ 38, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, dự án hồ chứa nước Ka Pét phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc

Theo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Dự án Hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam có một số thông tin cơ bản sau: Hồ điều tiết nhiều năm, dung tích toàn bộ Wtb= 51,21 triệu m3, dung tích hữu ích Whi= 47,41 triệu m3, dung tích chết Wc= 3,8 triệu m3; Đập đầu mối: Chiều dài đập 155,9 m, chiều rộng đỉnh đập 6,0 m, chiều cao đập lớn nhất 27,5 m, kết cấu bê tông trọng lực; Tràn xả lũ: Gồm tràn xả lũ có cửa van (03 khoang mỗi khoang rộng 5,0 m) và tràn xả lũ tự do chiều rộng tràn 16,0 m. Công trình điều tiết: Gồm hạng mục tràn, hệ thống cống điều tiết và kênh chuyển nước; Hệ thống kênh; Các công trình phụ trợ khác.

Tổng diện tích chiếm đất của Dự án: 693,31 ha, trong đó, diện tích đất có rừng là  680,41 ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12,9ha. Diện tích đất có rừng bao gồm: Rừng đặc dụng: 162,55 ha; Rừng phòng hộ: 0,91 ha; Rừng sản xuất: 471,09 ha. Diện tích đất có rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 45,85 ha. Tổng mức đầu tư của dự án: 585,647 tỷ đồng. Loại cấp công trình: Công trình cấp II. Quy mô công trình thuộc Nhóm B.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2523/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch tổng thể thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến 2030 và định hướng đến 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/11/2018 của Bộ NN& PTNT; Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 18/02/2013  của UBND tỉnh Bình Thuận; Quy hoạch ngành NN&PTNT tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1175/QĐ- UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 30/5/2018.

Dự án Hồ chứa nước Ka pét cũng nằm trong Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 30/5/2018 và nằm trong Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2025 được Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận thông qua tại Kết luận số 665-KL/TU ngày 15/10/2018, Bộ NN&PTNT thẩm định tại văn bản số 8175/BNN-TCTL ngày 19/10/2018; Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thông qua tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Đồng thời theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì diện tích ngập vùng lòng hồ không có tài nguyên khoáng sản và di tích lịch sử. Vì vậy, việc xây dựng Dự án không làm ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển không gian của các ngành, lĩnh vực khác; tạo điều kiện cho phát triển KT-XH địa phương, đồng thời cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái khu vực lân cận.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng báo cáo tại Phiên họp

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của Dự án, Ủy ban thấy rằng, việc xây dựng hồ chứa nước lớn trên địa bàn thường xuyên chịu khô hạn là công trình sử dụng lâu dài (tuổi thọ là hàng trăm năm) nên sẽ tạo ổn định phát triển KT-XH, tạo việc làm mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hạn chế tình trạng di dân tự do, tạo ổn định xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Mặt khác, hồ Ka Pét được đánh giá là công trình rất hiệu quả do có suất đầu tư xây dựng thấp, điều kiện về địa hình, địa chất rất thuận lợi cho việc xây dựng hồ chứa và góp phần cải thiện cảnh quan môi trường khu vực.

Trên cơ sở thẩm tra sơ bộ Tờ trình,  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, Dự án công trình Hồ Ka Pét đáp ứng tiêu chí công trình công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Dự án có quá trình chuẩn bị công phu từ năm 2016 đến nay, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Hồ sơ Dự án được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công. Vì vậy, nhất trí cho rằng, dự án Luật đủ điều kiện cần thiết trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8 này. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án. Sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án, cho phép Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án như đề xuất tại Tờ trình số 477/TTr-CP của Chính phủ để thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện Dự án. Sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka pét, bước sang giai đoạn nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư cần lưu ý kết hợp hồ chứa với phát điện, công nghệ xây dựng đập, loại cây để trồng rừng thay thế, khả năng xã hội hóa khi xây dựng các công trình có liên quan…để gia tăng hiệu quả kinh tế của Công trình./.

Theo: Hồ Hương/ Quochoi.vn