Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 có 11 loại giải chính thức

Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017 | 10:2:5

QĐND - Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) vừa gửi văn bản hướng dẫn tới các cấp hội nhà báo trong cả nước về việc tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải BCQG lần thứ XI-năm 2016.

Theo đó, Giải BCQG lần thứ XI-năm 2016 gồm 11 loại giải chính thức. Báo in có 3 loại giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo nói (phát thanh) có 2 loại giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký. Báo hình (truyền hình) có 3 loại giải: Giải Tin, phóng sự, ký sự; Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Giải Phim tài liệu truyền hình. Báo điện tử có 2 loại giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh báo chí có 1 loại giải: Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể, Hội đồng Giải xem xét quyết định Giải đặc biệt và Giải phụ.

Các tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải, phát sóng từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2016 trên các phương tiện thông tin đã được cấp phép hoạt động đều có quyền dự Giải BCQG lần thứ XI-năm 2016. Nội dung tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2016; khuyến khích các tác phẩm báo chí về những điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác, kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng.

Các tác phẩm dự Giải BCQG lần thứ XI-năm 2016 gửi về Ban Thư ký tổng hợp Giải BCQG-Hội Nhà báo Việt Nam (59 Lý Thái Tổ, Hà Nội) trước ngày 18-3-2017.

                                                                                                                                         Theo Anh Thảo (Báo Quân đội nhân dân)