• Lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân

    Lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân

    08/01/2017 | 15:05:29 PM

    Hiện tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để phục vụ lợi ích nhóm có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng; lợi dụng báo chí để mưu lợi cho cá nhân, thậm chí tống tiền doanh nghiệp… đã được đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ.