HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC KẠN

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:2:50

Trụ sở:  Số 27, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại/Fax: 0281- 3879 064
Email:               hoinhabaotinhbackan@gmail.com    
Bản tin Người làm báo Bắc Kạn xuất bản 2 tháng/kỳ, 400 cuốn/kỳ, 36 trang


Đại hội HNB tỉnh Bắc Kạn Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 5)


Chủ tịch Hoàng Đức Chí 
- Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn

Điện thoại CQ:  0281- 3872 119
Di động:            0904 140 956
Email:                tri.hoangduc@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Lục Đại Lượng
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bắc Kạn

Điện thoại CQ:  0281- 3877 789  
Di động:            0915 197 789
Email:               dailuong@gmail.com      
 
Trưởng Ban Kiểm tra Liêu Văn Bảy
- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn

Điện thoại CQ:  0281- 3880 288 
Di động:            0904 017 008 
Email:                lieubaybbk@gmail.com
 
Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Lưu Thị Thu Hà
Điện thoại CQ:  0281- 3879 064
Di động:            0984 145 826
E-mail:              luuhathu@gmail.com 
 
Ủy viên Dương Văn Phong
- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại CQ:  0281- 3871 409
Di động:            0912 704 449
Email:               duongkhauluong@gmail.com

Ủy viên Hoàng Văn Thiên
- Phó Giám đốc Đài PT-TH

Điện thoại CQ:  0281- 3870 168
Di động:            0946 280 000
Email:                hvthien@gmail.com 
 
Ủy viên Hoàng Chung Thảo
- Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản Báo Bắc Kạn

Điện thoại CQ:  0281- 3871 690
Di động:             0912 427 378
Email:                thaobbk@gmail.com