HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÀ NAM

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 15:20:9

 
Trụ sở:   Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam        
Điện thoại:          0351-3850 043
E-mail:                hoinhabaohanam@gmail.com
Tạp chí/Đặc san nghề báo xuất bản 6 tháng/kỳ, phát hành 500 cuốn/kỳ, 52 trang
 
Đại hội HNB tỉnh Hà Nam Khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 1)
 
Chủ tịch Lê Hồng Kỳ
- Tổng Biên tập Báo Hà Nam
Điện thoại CQ:   0351. 3856 276                        
Di động:             0919 960 345 
Email:                lekynd@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Xuân Quyết
Điện thoại CQ:    0351- 3850 043                          
Di động:              0913 306 991 
Email:                  tranquyet65@gmail.com
 
 
Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa
- Quyền Giám đốc Đài PT-TH Hà Nam
Di động:              0974 862 862
Email:                 trandangkhoahtv@gmail.com