Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo

Thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020 | 10:20:37

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị trên, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo thành phố...

Một buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.

Một buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Các cấp Hội Nhà báo thành phố tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố gắn với thực hiện Luật Báo chí, Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp...

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

Theo Lê Tâm/ NB&CL

https://congluan.vn/ha-noi-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-hoat-dong-cua-hoi-nha-bao-post95724.html