Hà Nội đã giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2015-2020

Thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020 | 18:41:30

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 4-5 đến 11-5-2020 cho biết, thành phố đã giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TƯ và các nghị quyết số 18-NQ/TƯ, 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 8-5 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015-2020. Trong đó, thành phố giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; giảm 65 phòng thuộc sở. Bên cạnh đó, thành phố cũng giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị và tăng 102 trường phổ thông và mầm non nhằm sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động.

Báo cáo cũng nêu rõ, đến cuối tháng 2-2020, thành phố Hà Nội có 7.635 công chức, chưa sử dụng 407 biên chế; trong đó số biên chế công chức được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042 biên chế công chức.

Thành phố có 108.902 viên chức, chưa sử dụng 13.434 biên chế; trong khi số biên chế viên chức được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765 biên chế viên chức.

Cũng tính đến thời gian trên, số hợp đồng lao động của thành phố là 10.812 người, chưa sử dụng là 1.493 người; trong số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ) được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 12.906 hợp đồng lao động, năm 2017 là 13.170 và năm 2020 là 12.305 hợp đồng lao động.

Theo Mai Hữu/ báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/967153/ha-noi-da-giam-154-don-vi-su-nghiep-cong-lap-trong-giai-doan-2015-2020