Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng

Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 | 8:54:48

Ngày 30/12, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đồng chí Lê Quốc Trung, Hà Minh Huệ -  Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; Đồng chí Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TW HNBVN, Giám đốc Nhà Văn hóa cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo báo cáo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Sơn Hải.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo báo cáo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Sơn Hải.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách năm 2020 - 2022. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018… và một số nội dung khác.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo: Minh Khuê/ Báo Công luận

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-quan-triet-noi-dung-nghi-quyet-trung-uong-11-khoa-xii-cua-dang-post72154.html