Hội nhà báo địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động

Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019 | 10:14:15

Đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban, Trưởng đoàn Công tác vừa có chuyến đi kiểm tra, giám sát định kỳ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 ở các Hội nhà báo địa phương như: Bình Dương, Bình Phước, Đắc Lắk, Đắc Nông, Khánh Hòa và Bình Thuận.

Đoàn Công tác làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa (Ảnh:Ban Kiểm tra HNBVN)

Đây là chuyến đi giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết của Hội Nhà báo các cấp; Việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, công tác kiểm tra; Quan hệ của các phóng viên thường trú, văn phòng đại diện trên địa bàn tại Hội Nhà báo các tỉnh.

Có thể nói, năm 2019, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư…

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin- Truyền thông và sự phối hợp của các sở, ban ngành tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Hội Nhà báo các tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả công tác, đoàn kết tập hợp được lực lượng hội viên, đội ngũ những người làm báo để từng bước củng cố tổ chức bộ máy, đưa công tác Hội đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị cho hội viên.

Trên thực tế, đa số Ban Chấp hành Hội Nhà báo các tỉnh đều kiêm nhiệm, các đồng chí phải tập trung cho công tác quản lý các cơ quan báo chí, ít có thời gian nghiên cứu, đề xuất đối với các hoạt động Hội. Bên cạnh đó, đây cũng là các đơn vị Hội Nhà báo có kinh phí hạn hẹp, một số hoạt động Hội hạn chế, tiến độ công việc không theo đúng kế hoạch. Cụ thể là, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương của cả nước trước đây gặp nhiều khó khăn trong cơ chế điều kiện hoạt động: Không trụ sở, không biên chế, không kinh phí hoạt động (nhưng từ năm 2019 đã được duyệt cấp trên 600 triệu đồng/năm); Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận: được UBND tỉnh giao cho 3 biên chế sự nghiệp, hiện đang đảm nhiệm các công việc: Chánh Văn phòng, Kế toán kiêm Văn thư, cán bộ nghiệp vụ kiêm thủ quỹ. Hội Nhà báo tỉnh không có các tổ chức Đảng, đoàn thể riêng, hội viên sinh hoạt Đảng và các đoàn thể tại cơ quan báo chí đang công tác. Những người làm việc chuyên trách tại Văn phòng Hội sinh hoạt tại Báo Bình Thuận.

Đoàn Công tác làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước (Ảnh:Ban Kiểm tra HNBVN)

Dù còn những hạn chế, khó khăn nhất định như vậy nhưng tập thể Ban Chấp hành Hội Nhà báo các tỉnh cùng các chi hội và hội viên đã nỗ lực phấn thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Không chỉ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao lý luận và nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hôi cho lực lượng hội viên thông qua các hình thức sinh hoạt tư tưởng đa dạng của một hội đặc thù; quán triệt trong các cấp hội đến hầu hết hội viên từng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương thời gian qua cũng như những tiềm năng, lợi thế còn chưa được phát huy hết của tỉnh nhà để góp phần định hướng sáng tạo tác phẩm cho đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.

Thêm vào đó, thực hiện chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo các tỉnh cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông thực hiện tốt việc giao ban báo chí hàng tháng nhằm nắm tình hình hoạt động báo chí, kịp thời định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và trên cơ sở nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo về chính trị, nghiệp vụ, đạo đức, phong cách nghề nghiệp, nâng cao chất lượng báo chí, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Ngoài ra, các hội viên, nhà báo, phóng viên đã thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Các cơ quan báo chí, các Chi hội và hội viên bám sát tôn chỉ mục đích tờ báo nơi mình công tác. Trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019 chưa có trường hợp nào vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam hoặc bị cản trở hoạt động báo chí. Các đơn vị đã cử phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Hội Nhà báo các tỉnh cũng đã làm tốt công tác phát triển hội viên, luôn quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn các Chi hội trực thuộc rà soát các hội viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm thủ tục, hồ sơ đề nghị Trung ương Hội chuẩn y kết nạp. Đồng thời, luôn quan tâm việc thực hiện việc hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao đúng quy định, định hướng về đề tài, thể loại, tạo điều kiện cho hội viên hoàn thành tác phẩm.  

Bên  cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy các tỉnh Bình Phước, Bình Dương về tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ một số tỉnh, tỉnh Bình Phước, Bình Dương cũng tiến tới sáp nhập 3 cơ quan truyền thông gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo và Tạp chí. Hiện nay, các tỉnh đang dần hoàn thiện đề án. Ngoài công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan thống tấn báo chí chính thống, còn sử dụng các trang mạng xã hội để hỗ trợ công tác này và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ký kết hợp tác tuyên truyền với một số cơ quan báo chí Trung ương và khu vực.

Đoàn Công tác làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương (Ảnh:Ban Kiểm tra HNBVN)

Đáng lưu ý là vấn đề thực hiện Quyết định số 979/QĐ-HNBVN ngày 6/4/2018 và hướng dẫn số 646/HD-HNBVN ngày 11/9/2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương. Hội Nhà báo các tỉnh đã gửi văn bản đến các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn vì việc phối hợp với các cơ quan báo chí và địa phương chưa chặt chẽ và đồng bộ nên việc nắm rõ thông tin của các phóng viên thường trú chưa chính xác. Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương có 02/17 nhà báo và 02/05 Văn phòng đại diện chuyển về sinh hoạt; Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận có 8 cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh có Văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú. Nhưng chỉ có Báo Nhân dân giới thiệu 1 phóng viên chuyển sinh hoạt; Hội Nhà báo tỉnh Đắc Lắk có 7 cơ quan báo chí có Văn phòng đại diện, 12 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú có đăng ký với Sở Thông tin- Truyền thông. Ngoài ra, có gần 20 cơ quan báo chí hoạt động nhưng không đăng ký. Theo báo cáo, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã gửi giấy mời tham gia đến các Văn phòng đại điện, nhưng các cơ quan này đều không tham gia. Đến nay, vẫn chưa có phóng viên của cơ quan thường trú đến sinh hoạt kép tại HNB tỉnh.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phan Hữu Minh đã ghi nhận những kết quả Hội Nhà báo các tỉnh đạt được; đồng thời, tiếp thu, giải đáp các ý kiến, vướng mắc của các đơn vị. Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Kiểm tra cũng đặt ra một số yêu cầu. Theo đó, Hội Nhà báo các tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt và điều hành của Ban Chấp hành, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động.

Thứ nữa là, cần tập trung quản lý hội viên là phóng viên thường trú, hội viên của Hội trong quá trình tác nghiệp, nhấn mạnh đến việc cần quan tâm, nhắc nhở hành vi ứng xử của phóng viên, nhà báo trên mạng xã hội; về đạo đức trong tác nghiệp, xử lý thông tin - chuẩn mực và trách nhiệm; cơ quan báo chí cần phát huy tính chiến đấu, nói thẳng sự thật trên tinh thần xây dựng của phóng viên, nhà báo.    

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí của các tỉnh phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý và có biện pháp để chống các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội do hội viên thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống đến với người dân. Nhân dịp này, đồng chí cũng nhắc nhở các cấp Hội thuộc các tỉnh chú ý đến việc thực hiện các bước, tiến tới Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI./.

Đức Huy/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo VN