Infographic: Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 | 18:2:48

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách.