Lịch đào tạo tháng 7/2020 của Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

Thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 | 14:5:25

Lịch đào tạo tháng 7/2020 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí xem tại đây