Một số chi cục thuộc Hải quan Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu không còn cấp tổ, đội

Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 | 21:45:34

Theo các Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ và số 1471/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan vừa ban hành ngày 14/5/2018 quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan và các đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu, nhiều chi cục Hải quan tại các đơn vị này không còn cấp tổ, đội.

Công chức Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: T.D

Cụ thể, tại Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã quy định rõ cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương, cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp gồm 3 đội: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ hải quan và Đội Kiểm tra hàng hóa XNK.

Các Chi cục Hải quan Sóng Thần, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần và Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore cơ cấu tổ chức chỉ còn 2 đội: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ hải quan. Riêng Chi cục Hải quan khu công nghiệp Mỹ Phước sẽ chỉ còn 1 Đội Nghiệp vụ hải quan Bàu Bàng.

Còn lại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Tổng hợp Bình Dương, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương và Chi cục Kiểm tra sau thông quan không tổ chức cấp đội, tổ trực thuộc. Đội Kiểm soát Hải quan cũng không tổ chức cấp tổ trực thuộc.

Với Quyết định số 1472/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan đã quy định rõ cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu. Cụ thể:

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu cơ cấu tổ chức gồm 3 đội: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ hải quan và Đội Kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảnh.

Cơ cấu tổ chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cũng gồm 3 đội: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ hải quan và Đội Nghiệp vụ hải quan cảng SP-PSA.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và Chi cục Hải quan cảng Cát Lở cơ cấu tổ chức cũng còn 3 đội: Đội Tổng hợp, Đội thủ tục hàng hóa XNK và Đội Kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

Còn lại các Chi cục Hải quan Côn Đảo và Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan không tổ chức cấp đội, tổ trực thuộc.

Tại các quyết định này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn giao Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ của đội, tổ trực thuộc các chi cục hải quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và theo quy định của pháp luật. Đồng thời sắp xếp, bố trí CBCC trong biên chế hiện có.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Được biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được Tổng cục Hải quan thực hiện theo Quyết định 2094/QĐ-BTC ban hành tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thu Trang/ Hải Quan