Hệ thống văn bản

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Về công tác văn thư

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 30) có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110.

Một số điểm mới cơ bản của Nghị định 30 (Xem và tải tại đây).

Nghị định số 30/2020/ND-CP (Xem và tải tại đây)