Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

Thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018 | 14:12:0

Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”.

Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong tháng 10/2018, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với người giữ chức vụ do Quốc hội hoặc phê chuẩn.

Tại phiên họp 27 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giao Ban Công tác đại biểu có văn bản đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị các văn bản theo quy định tại Nghị quyết 85/2014/QH13, gửi kèm theo mẫu.

Theo đó, những người này phải có Báo cáo tính từ thời điểm được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thể hiện súc tích, đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 85/2014/QH13; có độ dài từ 4-5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4.

Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất

Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất.

Về kê khai tài sản, thu nhập, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn diễn ra tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành văn bản Hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm để giúp HĐND các tỉnh, thành phố chuẩn bị chu đáo việc tổ chức triển khai lấy phiếu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, các ý kiến tại Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị bộ tài liệu các văn bản về việc thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở kinh nghiệm các lần lấy phiếu tín nhiệm trước đây để gửi tới HĐND tham khảo./.

Theo N.T/VOV.VN