Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017 | 14:59:13

Nhiệm vụ 
1.  Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động có chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. *
2. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí; tham gia ý kiến về chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí. *
3. Phản ánh, tư vấn, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đối với báo chí và người làm báo; phối hợp thực hiện quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; tham gia xét khen thưởng, xử lý vi phạm cơ quan báo chí và người làm báo. 
4. Tổ chức bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác Hội cho hội viên.
5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội, hội viên trong hoạt động báo chí.  
6. Khen thưởng, kỷ luật tổ chức Hội, hội viên.
7. Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động của Hội. 
8. Tham gia, phối hợp hoạt động báo chí- truyền thông với các nước và tổ chức quốc tế phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Quyền hạn 
1. Tư vấn với Ðảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách và cơ chế phát triển sự nghiệp báo chí.    
2. Tham gia ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước về chỉ đạo, quản lý báo chí, về việc cấp Thẻ nhà báo.
3. Tổ chức các hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.
4. Tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc để tham gia các cuộc thi báo chí trong nước và quốc tế.
5. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.
6. Giới thiệu các cá nhân, tổ chức thuộc Hội, các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí để Đảng, Nhà nước xét khen thưởng.
7. Thành lập các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
8. Quan hệ với các tổ chức báo chí các nước trong khu vực và quốc tế phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.