"Phải thấy báo chí là binh chủng trong tuyên giáo, tư tưởng"

Thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018 | 17:44:45

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này và yêu cầu Ban Tuyên giáo trên địa bàn chủ trì giao ban báo chí, cung cấp thông tin kịp thời.

Sáng 29/11, tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2018 cụm miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Những tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 - Khóa XII. Tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng.

Tích cực nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy xử lý những điểm nóng, vấn đề dư luận quan tâm. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có lúc, có nơi nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao; những vấn đề mới phát sinh, phức tạp có lúc tuyên truyền chưa kịp thời; việc tuyên tuyền ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo hiệu quả còn thấp.

Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực chưa đa dạng, sức lan tỏa chưa cao. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở một số địa phương, đơn vị chưa duy trì đều đặn. Công tác định hướng tuyên truyền cho báo chí, nhất là báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn ở một số địa phương chưa kịp thời.

Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng ở một số địa phương còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết thiếu nghiêm túc. Việc theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi cộm, bức xúc có lúc thiếu thường xuyên, chưa kịp thời. Việc phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội có lúc còn thụ động, hiệu quả chưa cao...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong khu vực tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Theo đó, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Tuyên truyền thành quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để làm tốt công tác tư tưởng chính trị trên địa bàn.

Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương pháp bồi dưỡng chính trị cho các đối tượng trên địa bàn; Tuyên tuyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tuyên giáo trên địa bàn chủ trì giao ban báo chí, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông cung cấp thông tin kịp thời.

"Chuyện nào đăng đúng thì phát huy, chuyện nào đăng không đúng thì đề nghị xử lý. Về phát ngôn, Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Giám đốc các Sở trả lời báo chí, xin ý kiến Thường trực chỉ đạo Ban Cán sự Đảng ủy có người trả lời. Phải thấy báo chí là một binh chủng trong lĩnh vực tuyên giáo, tư tưởng", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ./.

Theo Thái Bình/VOV-Miền Trung