Phân định nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý đối tượng và công tác chi trả

Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020 | 17:1:12

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị họp bàn về Phân định nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý đối tượng và công tác chi trả.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Vụ Tổ chức Cán bộ (BHXH Việt Nam) đang xây dựng dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số các đơn vị trực thuộc BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời thực hiện rà soát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp theo định hướng đúng với nguyên tắc tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, một việc không giao cho nhiều đơn vị nhưng một đơn vị phải đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện cần phân định rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đơn vị liên quan.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng cho biết, hiện nay, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH và Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính - Kế toán đang được Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) dự thảo. Trong đó, trọng tâm là đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc quản lý đối tượng và quản lý chi trả.

Bổ sung nhiệm vụ theo Điểm h Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP, Vụ Tài chính - Kế toán có nhiệm vụ xây dựng quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; quy định về điều kiện, phương thức tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý người hưởng với tổ chức dịch vụ được ủy quyền đảm bảo an toàn, đúng người hưởng, đúng chế độ; tham mưu Tổng Giám đốc ban hành mức chi phí chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho các tổ chức dịch vụ được ủy quyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến, những kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề xuất các phương án tối ưu, quản lý đối tượng và quản lý chi trả các chế độ BHXH.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn lưu ý, cần hiểu việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH là nhiệm vụ chung của cả hệ thống ngành BHXH Việt Nam. Các đơn vị tổ chức thực hiện cần tiếp tục sử dụng tốt các công cụ quản lý sẵn có như các quy định pháp lý; hệ thống liên thông cơ sở dữ liệu để đảm bảo thực hiện công tác quản lý đối tượng và quản lý chi trả đúng người, đúng việc, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, người lao động nhưng đồng thời tránh những sai sót, lạm dụng trong công tác chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong các khâu nghiệp vụ.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn giao Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến đóng góp, tích cực hoàn thành việc xây dựng các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị liên quan trên tinh thần cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ được giao.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN