Phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018 | 7:16:19

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 mà Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành nhấn mạnh mục đích tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập… trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, trọng tâm là 8 nhiệm vụ trong năm 2018; vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản, lâu dài, vừa đáp ứng nhiệm vụ đột xuất, trước mắt.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, được dư luận quan tâm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Phản ánh sinh động kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6 và 7 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng…/.

Theo: VOV.VN