Phú Yên yêu cầu thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT

Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 9:22:40

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, quyền lợi của người lao động (NLĐ) ngày càng được đảm bảo, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT luôn đạt và vượt kế hoạch của Trung ương và tỉnh giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH vẫn còn hạn chế. Còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ số lao động thực tế. Tình trạng chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH tiếp tục có chiều hướng gia tăng gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, ảnh hưởng đến thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh Phú Yên vừa có Công văn yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động dưới hình thức đối thoại trực tiếp về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN với NLĐ, người sử dụng lao động, người dân.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đăng ký và đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ thuộc diện phải tham gia theo quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, giảm nợ đóng BHXH, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho NLĐ; giải quyết và chi trả đầy đủ chế độ BHXH, BHTN; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý nhà nước về các lĩnh vực việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)), an toàn lao động; chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện cho các cơ quan đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, BHTN tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam