Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Thứ năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021 | 7:15:4

Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Hội nghị có 52 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 2.900 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ: Văn kiện Đại hội XIII có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, thể hiện sự tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là vừa thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, vừa đặt ra những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết. Một số vấn đề lý luận được Đại hội XIII tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện vào nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trần Thường

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Trần Thường

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản, cần quan tâm thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII, trong đó chú ý các nội dung liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị-xã hội, thuần phong mỹ tục".

Ông Phan Xuân Thủy lưu ý trong quá trình nghiên cứu, triển khai Nghị quyết phải phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản - một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; thực hiện vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Đại hội đã đề ra; báo chí tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận.

Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/7. Ảnh:KN

Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/7. Ảnh:KN

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ các cơ quan báo chí, xuất bản phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, những nội dung cơ bản của các Văn kiện Đại hội XIII với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trình bày quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-cho-lanh-dao-cac-co-quan-bao-chi-xuat-ban-post144490.html