Quy định về lưu chiểu điện tử đối với các loại hình báo chí

Thứ bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2017 | 16:13:38

Theo nghị định 08/2017 ngày 8/2/2017 của Chính phủ về lưu chiểu điện tử đối với các cơ quan báo chí, có hiệu lực từ ngày 30/3, báo nói, báo hình phải được lưu giữ nguyên trạng tối thiểu sáu tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu; đối với báo điện tử, thời gian lưu trữ nguyên trạng ít nhất là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

Quy định này là nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí gồm: Đánh giá, nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu. Đặc biệt, các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử còn được sử dụng làm căn cứ để xử lý trong trường hợp tác phẩm có nội dung sai phạm./.

Theo Hùng Sơn (TTV)