Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Thứ sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018 | 6:46:55

Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị chủ trì lập Quy hoạch vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 vào ngày 1/8.

Lãnh đạo Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở TT&TT đã thông qua Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, Quy hoạch nêu quan điểm phát triển báo chí và xuất bản. Quy hoạch đã đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn 2018-2020, 2021-2025. Đối với báo chí có báo in như Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ Hòa Bình chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Phát thanh- truyền hình gồm Đài PT-TH tỉnh, hệ thống Đài TT-TH cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, truyền hình thu phí. Báo điện tử, trang thông tin điện tử tích hợp gồm Báo Hòa Bình điện tử và các trang thông tin điện tử. Lĩnh vực xuất bản cũng đề ra mục tiêu cụ thể cho công tác in, phát hành. Nội dung quy hoạch đến năm 2025 đối với lĩnh vực xuất bản gồm xuất bản ấn phẩm không kinh doanh và xuất bản ấn phẩm kinh doanh (Nhà xuất bản); lĩnh vực in tập trung phát triển cơ sở in, thiết bị, công nghệ, công suất, sản lượng và doanh số, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; lĩnh vực phát hành phát triển tổ chức mạng lưới và cơ sở vật chất, phương thức phát hành, nguồn lực phát hành, tổng bản sách phát hành và doanh số…

Trong Quy hoạch cũng đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; Tiếp tục nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển báo chí, xuất bản; Tập trung phát triển nguồn nhân lực.;Ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực báo chí và xuất bản; Huy động nguồn vốn thực hiện quy hoạch; Nâng cao nhận thức và hợp tác trong báo chí, xuất bản, in và phát hành. Để tổ chức thực hiện, Quy hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan như: Sở TT&TT, Sở KH& ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh về định hướng Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, góp phần từng bước đưa Quy hoạch được thực hiện và triển khai theo quy định và mục tiêu đã đặt ra.

Theo: Báo Công luận