Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020 | 16:38:40

Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông xem tại đây