Quyết định số 27/QĐ-BTP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự thay thế Quy chế hiện hành( Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)./.

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 | 14:7:21

 Quyết định số 27/QĐ-BTP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp xem tại đây

Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo xem tại đây