Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Hội Báo toàn quốc 2018

Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 11:21:35

Quyết định số 04/QĐ-HNBVN ngày 11/12/2017 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, xem tại đây;

Quyết định số 05/QĐ-HNBVN ngày 19/01/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc 2018 về việc Kiện toàn Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, xem tại đây;

Quyết định số 06/QĐ-HNBVN ngày 08/02/2018 của Trưởng ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2018 về việc Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018, xem tại đây.