Ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

Thứ sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 | 16:30:41

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc.

Tạp chí Dân tộc, tiền thân là Tạp chí Dân tộc và Miền núi thành lập ngày 23/6/1999. Ngày 9/9/1999, Tạp chí xuất bản số đầu tiên. Năm 2003, đổi tên thành Tạp chí Dân tộc.

Theo Quyết định số 438/QĐ-UBDT, Tạp chí Dân tộc có 10 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng yếu đối với một cơ quan tạp chí chuyên ngành như: Nghiên cứu lý luận, lập diễn đàn trao đổi; tổng kết thực tiễn; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc. Ảnh: Hoàng Qúy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc. Ảnh: Hoàng Qúy

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cùng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao Tạp chí Dân tộc xây dựng Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử và Đề án đổi mới phương thức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Việc xây dựng những Đề án này được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn bộ mục tiêu, nội dung, cơ chế hoạt động của Tạp chí Dân tộc trong thời gian tới. Bước khởi đầu trong lộ trình thay đổi này là ngày 12/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký quyết định số 306/QĐ-UBDT thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc.

Theo đó, Hội đồng Biên tập có 16 thành viên, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc có nhiệm vụ tư vấn, định hướng chương trình và kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc nhằm xác định nội dung triển khai các bài nghiên cứu đạt chất lượng cao trong từng kỳ phát hành của Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép xuất bản Tạp chí Dân tộc.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/ra-mat-hoi-dong-bien-tap-tap-chi-dan-toc-post138253.html