Sáp nhập Báo Màn ảnh sân khấu vào Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội

Thứ tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 19:13:36

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Báo Màn ảnh sân khấu vào Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo đó, Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trung tâm gồm có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Biên chế của trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi sau sáp nhập.

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội căn cứ danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức và năng lực của viên chức, người lao động để sắp xếp, ổn định tổ chức; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xem xét, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo báo Hà Nội Mới

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1007180/sap-nhap-bao-man-anh-san-khau-vao-trung-tam-thong-tin---trien-lam-ha-noi