Sẽ xây dựng Luật sửa đổi Luật quản lý thuế

Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2017 | 18:25:32

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định thành lập Ban nghiên cứu và Tổ triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban nghiên cứu.

Hình Minh họa.Nguồn Internet

Cụ thể, tại Quyết định 1031/QĐ-BTC ngày 2/6/2017 quy định rõ Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban và 35 thành viên. Ban nghiên cứu có Tổ triển khai giúp Ban thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của ban gồm 41 tổ viên (thuộc bộ tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế).

Quyết định 1031 cũng quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của Ban nghiên cứu, bao gồm: lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật (tờ trình Chính phủ, bản thuyết minh, báo cáo tổng kết đánh giá tác động, báo cáo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo đề cương chi tiết Luật sửa đổi Luật quản lý thuế).

Bên cạnh đó là các nhiệm vụ: lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan; xây dựng báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị… về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật quản lý thuế.

Ban nghiên cứu và Tổ triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Thu Trang/ Báo Hải Quan